Onderwijs

onderwijsUit analyse blijkt dat maatregelen van scholen en de (maatschappelijke) gevolgen van incidenten waarbij sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen, erg uiteenlopen.

Vaak lukt het scholen om het gedrag een halt toe te roepen door snel in te grijpen en zorgvuldig met alle betrokkenen te communiceren.

Soms leidt het tot escalatie, zeker als ouders het vermoeden hebben dat er meerdere kinderen bij betrokken zijn (als ‘dader' of als ‘slachtoffer') en ouders de indruk hebben dat de school de zaak niet serieus genoeg oppakt.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Voor klachten en meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld in het onderwijs kunt u tegen lokaal tarief bellen naar het algemene nummer van het 'meldpunt vertrouwensinspecteurs'.

Dit nummer is: 0900-1113111

 

De wet als sluitstuk

Om seksueel misbruik en seksuele intimidatie te voorkomen is het belangrijk dat scholen aandacht hebben voor een veilig schoolklimaat: zorg voor een goede omgang met elkaar, het respecteren van grenzen en het maken van afspraken hierover, het hanteren van gedragsregels die iedereen in de school kent.

Register to read more...

Rehabilitatie na valse aantijgingen

Als na justitieel onderzoek blijkt dat de klacht op valse gronden is ingediend, kan het bevoegd gezag de aangeklaagde een rehabilitatietraject aanbieden. Zo'n traject wordt in overleg met de valselijk beschuldigde samengesteld.

Register to read more...

Vervolgstappen

Is het besluit tot aangifte genomen, dan moet nog een reeks van vragen worden beantwoord. De vertrouwensinspecteur kan het bevoegd gezag hierbij adviseren.

Register to read more...

Aangifteplicht voor het bevoegd gezag

In de wet is vastgelegd welke procedure het bevoegd gezag moet volgen als het op enigerlei wijze informatie krijgt over een vermeend zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling (vermoeden van een strafbaar feit).

Register to read more...