Wetsartikelen

Schennis van de eerbaarheid (Art. 239 Strafrecht)

Met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis der eerbaarheid

 • op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
 • op een andere dan onder 1. bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van 16 jaar;
 • op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

Register to read more...

Afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid (Art. 240 Strafrecht)

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp:

 1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aanbiedt;
 2. aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

Register to read more...

Bescherming van jeugdigen beneden 16 jaar (Art. 240a Strafrecht)

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die

 • een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar,
 • verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.

Register to read more...

Kinderpornografie (Art. 240b Strafrecht)

 • 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding -of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.
 • 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.

Register to read more...

Verkrachting (Art. 242 Strafrecht)

Hij die

 • door geweld of een andere feitelijkheid of
 • bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid
 • iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen
 • die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Register to read more...

Gemeenschap met bewusteloze of verstandelijk gehandicapte (Art. 243 Strafrecht)

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij

 • in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of
 • lichamelijke onmacht verkeert, dan wel
 • aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
 • van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent
 • te bepalen of
 • kenbaar te maken of
 • daartegen weerstand te bieden,

handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Register to read more...

Gemeenschap met persoon beneden 12 jaar (Art. 244 Strafrecht)

Hij die met iemand beneden de leeftijd van 12 jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Register to read more...

Ontuchtige handelingen met iemand beneden 16 jaar (Art. 245 Strafrecht)

Hij die met iemand, die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Register to read more...